SİTE KULLANIM ŞARTLARI

https://ceoplatformu.com/ alan isimli internet sitesi Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak N:11 Business Port Plaza K:10 D:47 Bahçelievler / İstanbul adresinde mukim Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği’ne (“Dernek”) aittir ve onun tarafından işletilir. Kullanıcılar Site’yi kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

1. Taraflar

İşbu Sözleşme, merkezi Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak N:11 Business Port Plaza K:10 D:47 Bahçelievler / İstanbul adresinde bulunan Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği (“Dernek”) ile https://ceoplatformu.com/ internet sitesini kullanan Kullanıcılar arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

2. Tanımlar

Site

:

Herkesin kullanımına açık olan https://ceoplatformu.com/ alan isimli internet sitesini ifade eder.

Kullanıcı

:

https://ceoplatformu.com/ alan isimli internet sitesini kullanan kişileri ifade eder.

Dernek

:

https://ceoplatformu.com/ alan isimli internet sitesine sahip olan ve bu siteyi işleten tüzel kişiyi ifade eder.

Sözleşme

:

İşbu “Site Kullanım Şartları” sözleşmesini ifade eder.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

3.2 Kullanıcı, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul eder.

3.3 Kullanıcı, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Yönetmelik, Tebliğ, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Derneğin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.4 Kullanıcı, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Derneğin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Dernek, Kullancı’nın Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu etme hakkını haizdir.

3.5 Dernek, işbu Sözleşme ile belirlenen koşulları gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden bilgilendirme yapmak şartı ile değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3.6 Kullanıcı, diğer kullanıların Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

3.7 Dernek, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli olan tedbirleri almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, Site’yi kullanması ile birlikte, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.8 Dernek, istediği zaman kısmen veya tamamen Site’nin faaliyetini durdurma hakkını saklı tutar. İnternet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereğince Dernek, Site’nin sürekli kullanılabilirliği konusunda hiçbir taahhüt vermez.

3.9 Site, Derneğin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Dernek, bu tür bağlantı veya referansların içeriklerinden sorumlu değildir.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1 Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Derneğe aittir. Kullanıcı’nın izinsiz kullanımları, yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Dernek tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Dernek, Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, marka, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm bu hususlar yasal koruma altındadır. Site’de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Derneğin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

4.2 Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Derneğe ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

4.3 Kullanıcı, Derneğin Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde Kullanıcı, Derneğin uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

5. Diğer Hükümler

5.1 Kullanım şartlarında yer alan herhangi bir hükmün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

5.2 Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Derneğin defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.193 uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

5.3 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve sözleşme şartları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümü hallinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.